P Ψ
S M

Inštrukcie pre autorovÚprava príspevkov:


Príspevky možno posielať do redakcie priebežne

v elektronickej podobe

v slovenskej, českej, ruskej, poľskej a anglickej verzii,

v úprave MS Word, formáte .doc alebo .rtf,

okraje (horný, dolný, ľavý, pravý): 2,5

typ písma: Bookman Old Style

veľkosť písma: 10b,

riadkovanie: 1,5,

rozsah: najmenej 15 strán

tučné písmo používať len na názov článku, nadpisy a podnadpisy

zvýraznenie v texte (mená, dôležité časti textu...) - kurzívou,

možno využívať farebné písmo
Štruktúra príspevku:


Názov príspevku

Meno autora (autorov)

Pracovisko autora (autorov)

Abstrakt v jazyku celého príspevku

Kľúčové slová v jazyku celého príspevku

Text príspevku (súčasťou môžu byť tabuľky, schémy a grafy)

Poznámky (v prípade potreby)

Zoznam literatúry (bibliografické údaje viď publikované články)

Abstrakt v anglickom jazyku (v prípade, že príspevok je v slovenskom, alebo českom jazyku)

Kľúčové slová v anglickom jazyku (v prípade, že príspevok je v slovenskom, alebo českom jazyku)

Krátka charakteristika autora (slovensky,anglicky), kontakt na autora (tel., e-mail)

Bibliografické údaje:
 
 
Monografie:
 

V slovenčine/češtine:
 
Jeden autor:
 
GBÚROVÁ, M. (2009): Politika v jazyku, jazyk v politike. Bratislava: Vydavateľstvo Kubko- Goral
 
Viac autorov:
 
KRIVÝ, V., DANGLOVÁ, O. (2006): Svet mnohých „My a oni“. Kolektívne identity na súčasnom Slovensku. Bratislava: Centrum excelentnosti SAV
 
 
V angličtine:
 
Jeden autor:
 
WEBER, M. (1947): The theory of social and economic organization. New York: The Free Press
 
 
Viac autorov:
 
VROOM, V.H., YETTON, P.W. (1973): Leadership and decision making. Pittsburg, PA: University of Pittsburg Press
 
 
Periodiká:
 

V slovenčine/češtine:
 
Jeden autor:
 
ŽIAKOVÁ, E. (2002): Pozícia kvalifikovanej psychologickej pomoci v sieti sociálnej podpory dlhodobo chorých pacientov. Lekársky obzor, roč.51, č.1, ss:4-8
 
Viac autorov:
 
ŠOLCOVÁ, I., KEBZA, V. (1999): Sociální opora jako významní protetktivní faktor. Československá psychologie.  roč.63, č.1, ss:19-38
 
 
V angličtine:
 
Jeden autor:
 
WITT, L.A. (1992): Exchange Ideology as a Moderator of the Relationships Between Importance of Participation in Decision Making and Job Attitudes. Human Relations, Vol.45, No.1, pp:73-86
 
Viac autorov:
 
WELDY, T.G., GILLIS, W.E. (2010): The learning organization: variations at different organizational levels. The Learning Organization, Vol.17, No.5, pp: 455-470
 
 
 
Kapitoly v monografii, vedecké zborníky:
 

V slovenčine/češtine:

ŠATAVA, L. (2005): Etnické menšiny: Snahy o zachování identity a jazyka. In: HLAVIČKOVÁ, Z., MASLOWSKI, N. (Eds.): Nacionalizmus v současných dejinách střední Evropy: od mobilizace k identitě. Praha: CES, ss: 56-89

V angličtine:

WILPERT, B. (1998): A view from psychology. In: HELLER, F., PUSIC, F., STRAUSS, G., WILPERT, B. (Eds.): Organizational Participation: Myth and Reality. Oxford University Press, Oxford, pp:40-64
 

Internetové zdroje:
 

HALAMA, P. (2003). Konceptualizácia existenciálnej inteligencie prostredníctvom zmyslu života. Dostupné 19.1.2012. (http://www.saske.sk/cas/4-2003/expshala@savba.sk).
 
ONDRUŠOVÁ, M., PLEŠKO, I., SAFAEI-DIBA, Ch., OBŠITNÍKOVÁ, A., ŠTEFAŇÁKOVÁ, D., ONDRUŠ, D. (2007).  Komplexná analýza výskytu a úmrtnosti na zhubné nádory v Slovenskej republike. Bratislava, Národný onkologický register SR, NCZI
[cit. 20.9.2009]. http://www.nor-sk.org/