P Ψ
S M

Zameranie časopisu
Vedecký časopis

Sociálne a politické analýzy

je interaktívnou elektronickou platformou pre komunikáciu a prezentáciu (publikovanie) odborníkov a ich práce z oblasti

základného a aplikovaného výskumu a analýz

v sociologických, psychologických, politologických a metodologických kontextoch.

Ide o médium, zamerané na intenzívnu podporu výskumných aktivít a analýz

v interdisciplinárnom rámci,

výmenu skúseností, rozvoj spolupráce a vitalizáciu produkcie v tejto oblasti vedeckej práce.

 

Publikačná časť časopisu

ponúka priestor pre uverejňovanie prác ako sú:

- pôvodné výskumné sociologické, psychologické, politologické

  štúdie a analýzy v ľubovoľných oblastiach sociálneho života

- metodologické štúdie

- výskumné správy

- štúdie z kvalifikačných prác

- projekty výskumov a analýz

- rezenzie


Odborným garantom publikovaných príspevkov v časopise je

redakčná rada,

ktorá rozhoduje o recenzentoch príspevkov,

stanovuje požiadavky na úpravu rukopisov po ich posúdení,

rozhoduje o prijatí príspevku v jeho finálnej podobe,

zostavuje jednotlivé čísla časopisu.

 

Sociálne a politické analýzyinteraktívnym časopisom,

ktorý okrem publikačných možností ponúka aj ďalšie, pre komunikáciu vedecko - výskumnej obce zaujímavé príležitosti - možnosti konzultácií, výmeny názorov a skúseností, hľadania spolupráce, iniciovania aktivít v žiadanej oblasti štúdia,

 Publikačná časť časopisu

bude predbežne vychádzať 2x ročne (jún a december),