P Ψ
S M

VydavateľKatedra politológie

Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozef Šafárika v Košiciach 


         Profil pracoviska: Katedra zabezpečuje pedagogické a vedecko – výskumné aktivity v oblasti štúdia politológie, podporované účasťou ďaslších základných i aplikovaných odborov - sociológie, organizačnej vedy, filozofie, dejín a metodológie. Orientácia všetkých aktivít rešpektuje základné línie štúdia politológie. Súčasťou práce členov katedry je neustále mapovanie, monitoring a aktualizácia kľúčových poznatkov v oblasti politologického štúdia a ich permanentná implementácia do procesu výučby a prezentácia odbornej i laickej verejnosti v rámci publikačných aktivít. Nevyhnutnou súčasťou profilu katedry je vedecko – výskumná práca, zameraná na empirický výskum a analýzy, primárne v oblasti politického života, ale i ďalších – občianskej participácie, spokojnosti občanov s prácou orgánov štátnej správy i samosprávy, občianskej komunikácie, sociálnej spravodlivosti, hodnotových orientácií voličov, problematike žien v politike, politických elít, sociálnej identity a národnostnej otázky, atď. Do tohto procesu sú programovo zapájaní aj študenti katedry, najmä prostredníctvom kvalifikačných prác, z ktorých väčšina je tematicky priamo prepojená s vedecko – výskumnými úlohami, riešenými na katedre.