P Ψ
S M


Metodika MO-BYR

01.09.2013
 • Publikované v: Meranie miery byrokracie, In: BOLFÍKOVÁ, E: (2007): Model byrokrata v občianskej reflexii. Čas a spoločnosť, roč.10, č.1, www.saske.sk/cas

Metodika I-1

01.09.2013
 • Publikované v: Miera významnosti hodnôt politických ideológií všeobecne a pri rozhodovaní sa vo voľbách, možnosti predikcie volených politických subjektov, In: GEFFERT, R. (2007): Empirická analýza preferencií hodnôt politicko-ideologických paradigiem ako prediktorov rozhodovania sa vo voľbách. Sociálne a politické analýzy, roč.1. č.1, ss:136-327, http://sapa.fvs.upjs.sk

Metodika SV-1

01.09.2013
 • Publikované v: Hodnotenie spokojnosti so vzdelávacím podujatím. In: BOLFÍKOVÁ, E. (2007): Hodnotenie efektívnosti vzdelávania vo verejnej správe - empirická analýza hodnotenia vzdelávacích kurzov účastníkmi. Sociálne a politické analýzy, roč.1, č.2, ss: 77-96, http://sapa.fvs.upjs.sk

Metodika Ne-Fo-1

01.09.2013
 • Publikované v: Testovanie významu formáleno a neformálneho prostredia v organizáciách na úrovniach: komunikácia, kontrola, pravidlá, vzťahy. In:BOLFÍKOVÁ, E. (2009): Osobnosť ako súčasť formálneho, resp. neformálneho prostredia vo verejných a súkromných organizáciách. In: Golecká, L., Gurňáková, J., Ruisel, I. (Eds.): Sociálne procesy a osobnosť 2008. Bratislava, ÚEP SAV, s. 519-528

Metodika UO-1

01.09.2013
 • Publikované v: Testovanie charakteru rozhodovania (manažérov) v organizáciách v porovnaní inklinácie k byrokratickým, resp. učiacim sa princípom. In: BOLFÍKOVÁ, E. (2007): Byrokracia vs. organizačné učenie - empirická analýza rozhodovania v organizáciách. In: Fedáková, D., Kentoš,M. (Eds.): Psychológia práce a organizácie 2007. Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, s.25-37

Schwartzov dotazník, použitý v ESS - I.(verzia pre mužov)

01.09.2013
 • Publikované v: Výskum hodnôt - ESS, In: ILGOVÁ, J., RITOMSKÝ, L.(2009): Hodnoty mladých Čechov a Slovákov - komparatívny empirický výskum. Sociálne a politické analýzy, roč.3, č.1, s.73-113,http://sapa.fvs.upjs.sk Deaktivuj

Schwartzov dotazník, použitý v ESS - II., poradie položiek podľa skúmaných hodnôt (verzia pre mužov)

01.09.2013
 • Publikované v: Výskum hodnôt - ESS, In: ILGOVÁ, J., RITOMSKÝ, L.(2009): Hodnoty mladých Čechov a Slovákov - komparatívny empirický výskum. Sociálne a politické analýzy, roč.3, č.1, s.73-113,http://sapa.fvs.upjs.sk

Výskum postojov k nezosobášeným spolužitiam

01.09.2013
 • Publikované v: Výskum postojov k nezosobášeným spolužitiam, In: TYDLITÁTOVÁ, G. (2009): Postoje študentov stredných škôl k nezosobášeným spolužitiam. Sociálne a politické analýzy, roč.3, č.1, s.147-269,http://sapa.fvs.upjs.sk

Metodika INFO-VS

01.09.2013
 • Publikované v: Spokojnosť s komunikáciou v oblasti verejnej správy, In: KAMENEC, P. (2010): Analýza spokojnosti s komunikáciou v oblasti verejnej správy. Sociálne a politické analýzy, roč.3, č.2, ss:125-167,http://sapa.fvs.upjs.sk

Metodika OP-1

01.09.2013
 • Publikované v: Meranie miery a charakteru participácie pracovníkov v organizáciách, In: BOLFÍKOVÁ, E. (2009): Analysis of Satisfaction with a Participation in Organizations. Serbian Journal of Management, Vol.4, No.1, pp: 105-115, http://scindeks.nb.rs/issue.aspx?issue=7231

Metodika E-Z

01.09.2013
 • Publikované v: Meranie miery spokojnosti pacientov s prácou zamestnancov nemocníc, s ohľadom na problém etiky a morálky, In: BINDEROVÁ, S., BOLFÍKOVÁ, E. (2010): Spokojnosť pacientov a zákonných zástupcov s prácou zamestnancov nemocníc s ohľadom na problém etiky a morálky I. Sociálne a politické analýzy, roč.4, č.2, s. 93-125, http://sapa.ff.upjs.sk

Metodika CR-NO

01.09.2013
 • Publikované v: Skúmanie vybraných problémov v oblasti cestovného ruchu, subjekt: neziskové organizácie, In: ŇACHAJOVÁ, A. (2010): Analýza kľúčových problémov v oblasti cestovného ruchu v Prešovskom samosprávnom kraji I. Sociálne a politické analýzy, roč.4, č.2, ss. 126-172, http://sapa.ff.upjs.sk

Metodika CR-verejnosť

01.09.2013
 • Publikované v: Skúmanie vybraných problémov v oblasti cestovného ruchu, subjekt: verejnosť, In: ŇACHAJOVÁ, A. (2010): Analýza kľúčových problémov v oblasti cestovného ruchu v Prešovskom samosprávnom kraji I. Sociálne a politické analýzy, roč.4, č.2, ss. 126-172, http://sapa.ff.upjs.sk

Metodika CR-MsP

01.09.2013
 • Publikované v: Skúmanie vybraných problémov v oblasti cestovného ruchu, subjekt: miestne samosprávy, In: ŇACHAJOVÁ, A. (2010): Analýza kľúčových problémov v oblasti cestovného ruchu v Prešovskom samosprávnom kraji I. Sociálne a politické analýzy, roč.4, č.2, ss. 126-172, http://sapa.ff.upjs.sk Deaktivuj

Metodika CR-Po

01.09.2013
 • Publikované v: Skúmanie vybraných problémov v oblasti cestovného ruchu, subjekt: podnikatelia, In: ŇACHAJOVÁ, A. (2010): Analýza kľúčových problémov v oblasti cestovného ruchu v Prešovskom samosprávnom kraji I. Sociálne a politické analýzy, roč.4, č.2, ss. 126-172, http://sapa.ff.upjs.sk

Metodika Msms - DiP - 1

04.11.2013
 • Publikované v: Skúmanie vzťahov medzi národnostnými menšinami s ohľadom na problém participácie v územnej samospráve. In: RAJŇÁKOVÁ K. (2013): Slovenská a maďarská identita a participácia menšín v územnej samospráve II. Sociálne a politické analýzy, roč. 7, č.1, ss. 87-222

Metodika ŠSP - 1

04.11.2013
 • Publikované v: Potenciál školskej sociálnej práce na vysokých školách. In: HRUŠKOVÁ, R. (2013): Školská sociálna práca v prostredí vysokých škôl II. Sociálne a politické analýzy, roč.7, č.1, ss.295-369