P Ψ
S M


2015, roč.9, č.1Obsah
Demokracia a občianska participácia
Autor: Richard GEFFERT
Kľúčové slová: demokracia, občianska participácia, axiológia, štát


Motivácia k participácii
Autor: Iveta JELEŇOVÁ
Kľúčové slová: motivácia občianskej partici-pácie, občianska participácia


Participácia ako dominujúci prvok súčasnej teórie i praxe demokracie
Autor: Daniel KLIMOVSKÝ
Kľúčové slová: občianska participácia, governance, participácia ako objekt výskumu, formy participácie


Občianska participácia politických strán v zastupiteľstvách územnej regionálnej samosprávy v podmienkach Slovenskej republiky
Autor: Katarína RAJŇÁKOVÁ
Kľúčové slová: občianska participácia, samospráva, verejná politika, politické strany, maďarská národnostná menšina


Hodnotenie bariér participácie občanov na riešení problémov občianskeho a politického života
Autor: Gizela BRUTOVSKÁ
Kľúčové slová: občianska participácia, bariéry občianskej participácie, účinnosť bariér participácie


Komunikácia a participácia občanov na komunálnej úrovni
Autor: Eva BOLFÍKOVÁ, Renáta BZDILOV
Kľúčové slová: občianska participácia, komunálna politika, komunikácia v občianskej participácii, subjekty občianskej komunikácie


Analýza hodnotenia účinnosti nástrojov občianskej participácie
Autor: Eva BOLFÍKOVÁ
Kľúčové slová: občianska participácia, komunálna politika, komunikácia v občianskej participácii, subjekty občianskej komunikácie