P Ψ
S M


2014, roč.8, č.1

OBSAH
Reflektované i nereflektované východiská sociálneho výskumu
Autor: Alojz RITOMSKÝ
Kľúčové slová: filozofické východiská výskumu, kvalitatívny, kvantitatívny a zmiešaný prístup, stratégie a taktiky výskumu, akademická a praktická veda, prax založená na odborných znalostiach


Analýza výskytu klientskeho násilia vo vybraných oblastiach sociálnej práce
Autor: Soňa LOVAŠOVÁ, Agnesa KOČIŠOVÁ
Kľúčové slová: klientske násilie, sociálny pracovník, agresívny klient, rizikové faktory klientskeho násilia


Šťastie seniorov vo svetle socio-demografických činiteľov
Autor: Viktória ZAŤKOVÁ, Alojz RITOMSKÝ
Kľúčové slová: šťastie, seniori, európske krajiny, socio-demografické činitele


Hodnotový rámec sveta práce na Slovensku
Autor: Helena GRAGULOVÁ
Kľúčové slová: hodnoty, práca, zmena, vonkajšie a vnútorné pracovné orientácie


Meranie demokracie v EÚ: Odklon krajín EÚ od demokracie?
Autor: Michaela NICKELOVÁ
Kľúčové slová: demokracia, ukazovteľ, kríza, Demos, demokratický deficit


Sociálne porovnávanie v hodnotení spravodlivosti distribúcií
Autor: Eva BOLFÍKOVÁ
Kľúčové slová: sociálne porovnávanie, sociálna spravodlivosť, spravodlivosť distribúcie