P Ψ
S M


2013, roč.7,č.2OBSAH
Spracovanie kategorizovaných dát pomocou PSPP
Autor: Alojz RITOMSKÝ
Kľúčové slová: PSPP, dichotomické a polytomické premenné, štatistické procedúry, frekvenčné a kontingenčné tabuľky, štatistiky


Bariéry rastu kvality služieb vysokoškolského vzdelávania v Slovenskej republike (Analýza súčasného stavu a návrhy riešení)
Autor: Milan MURGAŠ
Kľúčové slová: vysokoškolské vzdelávanie, služby vysokoškolského vzdelávania, kvalita služieb, hodnotenie kvality, akreditácia, systém financovania, bariéry rastu kvality, endogénne bariéry, exogénne bariéry


Analýza procesu zmeny (na príklade komunálnej reformy v SR)
Autor: Stanislav KONEČNÝ
Kľúčové slová: komunálna reforma – teória riadenia – riadenie procesu zmeny


Pasca racionality: kríza verejných autorít a pamäť v politickej reflexii na Slovensku
Autor: Jozef LYSÝ


Peniaze v živote človeka
Autor: Zdenka MACKOVÁ
Kľúčové slová: filozofia peňazí, sociológia peňazí, psychológia peňazí, finančná psychológia, behaviorálna ekonómia, postoje k peniazom, hodnoty, interpersonálne vzťahy, kvalita života, well being


Komparácia odborových centrál v Českej republike a Bulharsku
Autor: Peter BRODEK, Karolína TICHÁ
Kľúčové slová: Bulharsko, Česká republika, Českomoravská konfederácia odborových zväzov, Konfederácia nezávislosti odborov v Bulharsku, sociálny dialóg, odbory a odborové centrály, tripartita