P Ψ
S M


2013, roč.7, č.1Obsah
Vybrané modely demokracie v optike konsenzu, autority a spravodlivosti
Autor: KORPÁŠOVÁ Lenka
Kľúčové slová: demokracia, spoločnosť, konsen-zus, forma vlády, všeobecné dobro, spravodlivosť


Vybrané aspekty pôsobenia jazykových bariér na sociálno – ekonomické nerovnosti národnostných menšín
Autor: DENCI Miroslav
Kľúčové slová: národnostná menšina, identita, jazyk, sociálno-ekonomická situácia, pluralitná spoločnosť


Ideologický komplex
Autor: KRPALA Karol
Kľúčové slová: ideológia, ideologický komplex, sociálna hodnota, sociálna štruktúra, sociálne vedomie


Slovenská a maďarská identita a participácia menšín v územnej samospráve II.
Autor: RAJŇÁKOVÁ Katarína
Kľúčové slová: územná samospráva, záujmová samospráva, menšinová samospráva, národnostná menšina, participácia, nástroje participácie, identita


Sociálna práca a poradenstvo pri zlepšovaní kvality života onkologicky chorých II
Autor: KOČIŠOVÁ Agnesa
Kľúčové slová: kvalita života, onkologické choroby, sociálna práca, poradenstvo, zmysel života, salutogenéza, sociálna práca v onkologickej praxi, navigácia onkologického pacienta, WHOQOL-BREF


Školská sociálna práca v prostredí vysokých škôl II
Autor: HRUŠKOVÁ Renáta
Kľúčové slová: školská sociálna práca, školský sociálny pracovník, vysokoškolské prostredie, charakter potenciálu školskej sociálnej práce


Плюсы и минусы внедрения новых технологий в университетском образовании
Autor: СОКОЛОВА Анастасия
Kľúčové slová: высшее образование, информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), мультимедиа, преподаватель, студент, художественно-графический факультет