P Ψ
S M


2013, roč.7, č.1Obsah
Vybrané modely demokracie v optike konsenzu, autority a spravodlivosti
Autor: KORPÁŠOVÁ Lenka
Kľúčové slová: demokracia, spoločnosť, konsen-zus, forma vlády, všeobecné dobro, spravodlivosť


Vybrané aspekty pôsobenia jazykových bariér na sociálno – ekonomické nerovnosti národnostných menšín
Autor: DENCI Miroslav
Kľúčové slová: národnostná menšina, identita, jazyk, sociálno-ekonomická situácia, pluralitná spoločnosť


Ideologický komplex
Autor: KRPALA Karol
Kľúčové slová: ideológia, ideologický komplex, sociálna hodnota, sociálna štruktúra, sociálne vedomie


Slovenská a maďarská identita a participácia menšín v územnej samospráve II.
Autor: RAJŇÁKOVÁ Katarína
Kľúčové slová: územná samospráva, záujmová samospráva, menšinová samospráva, národnostná menšina, participácia, nástroje participácie, identita


Sociálna práca a poradenstvo pri zlepšovaní kvality života onkologicky chorých II
Autor: KOČIŠOVÁ Agnesa
Kľúčové slová: kvalita života, onkologické choroby, sociálna práca, poradenstvo, zmysel života, salutogenéza, sociálna práca v onkologickej praxi, navigácia onkologického pacienta, WHOQOL-BREF


Školská sociálna práca v prostredí vysokých škôl II
Autor: HRUŠKOVÁ Renáta
Kľúčové slová: školská sociálna práca, školský sociálny pracovník, vysokoškolské prostredie, charakter potenciálu školskej sociálnej práce


Плюсы и минусы внедрения новых технологий в университетском образовании
Autor: СОКОЛОВА Анастасия
Kľúčové slová: высшее образование, информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), мультимедиа, преподаватель, студент, художественно-графический факультет

2013, roč.7,č.2OBSAH
Spracovanie kategorizovaných dát pomocou PSPP
Autor: Alojz RITOMSKÝ
Kľúčové slová: PSPP, dichotomické a polytomické premenné, štatistické procedúry, frekvenčné a kontingenčné tabuľky, štatistiky


Bariéry rastu kvality služieb vysokoškolského vzdelávania v Slovenskej republike (Analýza súčasného stavu a návrhy riešení)
Autor: Milan MURGAŠ
Kľúčové slová: vysokoškolské vzdelávanie, služby vysokoškolského vzdelávania, kvalita služieb, hodnotenie kvality, akreditácia, systém financovania, bariéry rastu kvality, endogénne bariéry, exogénne bariéry


Analýza procesu zmeny (na príklade komunálnej reformy v SR)
Autor: Stanislav KONEČNÝ
Kľúčové slová: komunálna reforma – teória riadenia – riadenie procesu zmeny


Pasca racionality: kríza verejných autorít a pamäť v politickej reflexii na Slovensku
Autor: Jozef LYSÝ


Peniaze v živote človeka
Autor: Zdenka MACKOVÁ
Kľúčové slová: filozofia peňazí, sociológia peňazí, psychológia peňazí, finančná psychológia, behaviorálna ekonómia, postoje k peniazom, hodnoty, interpersonálne vzťahy, kvalita života, well being


Komparácia odborových centrál v Českej republike a Bulharsku
Autor: Peter BRODEK, Karolína TICHÁ
Kľúčové slová: Bulharsko, Česká republika, Českomoravská konfederácia odborových zväzov, Konfederácia nezávislosti odborov v Bulharsku, sociálny dialóg, odbory a odborové centrály, tripartita

2014, roč.8, č.1

OBSAH
Reflektované i nereflektované východiská sociálneho výskumu
Autor: Alojz RITOMSKÝ
Kľúčové slová: filozofické východiská výskumu, kvalitatívny, kvantitatívny a zmiešaný prístup, stratégie a taktiky výskumu, akademická a praktická veda, prax založená na odborných znalostiach


Analýza výskytu klientskeho násilia vo vybraných oblastiach sociálnej práce
Autor: Soňa LOVAŠOVÁ, Agnesa KOČIŠOVÁ
Kľúčové slová: klientske násilie, sociálny pracovník, agresívny klient, rizikové faktory klientskeho násilia


Šťastie seniorov vo svetle socio-demografických činiteľov
Autor: Viktória ZAŤKOVÁ, Alojz RITOMSKÝ
Kľúčové slová: šťastie, seniori, európske krajiny, socio-demografické činitele


Hodnotový rámec sveta práce na Slovensku
Autor: Helena GRAGULOVÁ
Kľúčové slová: hodnoty, práca, zmena, vonkajšie a vnútorné pracovné orientácie


Meranie demokracie v EÚ: Odklon krajín EÚ od demokracie?
Autor: Michaela NICKELOVÁ
Kľúčové slová: demokracia, ukazovteľ, kríza, Demos, demokratický deficit


Sociálne porovnávanie v hodnotení spravodlivosti distribúcií
Autor: Eva BOLFÍKOVÁ
Kľúčové slová: sociálne porovnávanie, sociálna spravodlivosť, spravodlivosť distribúcie

2015, roč.9, č.1Obsah
Demokracia a občianska participácia
Autor: Richard GEFFERT
Kľúčové slová: demokracia, občianska participácia, axiológia, štát


Motivácia k participácii
Autor: Iveta JELEŇOVÁ
Kľúčové slová: motivácia občianskej partici-pácie, občianska participácia


Participácia ako dominujúci prvok súčasnej teórie i praxe demokracie
Autor: Daniel KLIMOVSKÝ
Kľúčové slová: občianska participácia, governance, participácia ako objekt výskumu, formy participácie


Občianska participácia politických strán v zastupiteľstvách územnej regionálnej samosprávy v podmienkach Slovenskej republiky
Autor: Katarína RAJŇÁKOVÁ
Kľúčové slová: občianska participácia, samospráva, verejná politika, politické strany, maďarská národnostná menšina


Hodnotenie bariér participácie občanov na riešení problémov občianskeho a politického života
Autor: Gizela BRUTOVSKÁ
Kľúčové slová: občianska participácia, bariéry občianskej participácie, účinnosť bariér participácie


Komunikácia a participácia občanov na komunálnej úrovni
Autor: Eva BOLFÍKOVÁ, Renáta BZDILOV
Kľúčové slová: občianska participácia, komunálna politika, komunikácia v občianskej participácii, subjekty občianskej komunikácie


Analýza hodnotenia účinnosti nástrojov občianskej participácie
Autor: Eva BOLFÍKOVÁ
Kľúčové slová: občianska participácia, komunálna politika, komunikácia v občianskej participácii, subjekty občianskej komunikácie

2016, roč.10, č.1Obsah
Manažment znalostí v slovenských firmách
Autor: KEDER Lukáš, HREHOVÁ Daniela


Digitálne technológie v predprimárnom vzdelávaní
Autor: JADRNÍČKOVÁ Andrea


Stratégie zvládania emócií a sociálno- emocionálne kompetencie rómskych a nerómskych detí
Autor: KOVÁČIKOVÁ Daniela, FILÍPKOVÁ Bibiana


Spravodlivosť distribúcií v analýzach
Autor: BOLFÍKOVÁ Eva