P Ψ
S M


2008, číslo 1Obsah


Participácia menšín na územnej samospráve Maďarskej republiky
Autor: RAJŇÁKOVÁ Katarína, s. 16 - 38
Kľúčové slová: územná samospráva, menšinová samospráva, menšina, participácia, zákon o právach národnostných a etnických menšín


Teoretické prístupy ku komunálnej politike I. (filozofické prístupy)
Autor: KONEČNÝ Stanislav, s. 1 - 15
Kľúčové slová: komunálna politika, filozofia, kontraktualizmus, liberalizmus, konzervativizmus, korporativizmus, komunitarizmus


Postoje študentov k štatistike
Autor: JELEŇOVÁ Iveta, s. 72 - 86
Kľúčové slová: štatistika, postoje ku štatistike, výučba štatistiky


Nezamestnanosť ako sociálny jav, štruktúra nezamestnanosti, príčiny, dôsledky a riešenia problému v Slovenskej republike
Autor: PAUKOVIČ Vladimír, HOLOVČÁKOVÁ Lenka, s. 166 - 194
Kľúčové slová: nezamestnanosť, štruktúra nezamestnanosti, ohrozené skupiny obyvateľstva


Estetika a umenie - empirická analýza vzťahu vysokoškolákov k umeniu
Autor: HREHOVÁ Daniela, s. 98 - 165
Kľúčové slová: umenie, vzťah študentov k umeniu


Proč jsou zaměstnavatelé (ne)spokojení s činností úřadu práce?
Autor: WINKLER Jiří, KLIMPLOVÁ Lenka, VRBKOVÁ Klára, s. 39 - 71
Kľúčové slová: Úřad práce, zaměstnavatelé, analýza potřeb, spokojenost klientu, služby zaměstnanosti, politika zaměstnanosti


Zmena aktívnej politiky trhu práce v Slovenskej republike po roku 2004 a jej vplyv na dlhodobú nezamestnanosť
Autor: BRUTOVSKÁ Gizela, s. 87 - 97
Kľúčové slová: aktívna politika trhu práce, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, aspekty nezamestnanosti - inštitucionálny, inštrumentálny a regionálny, dlhodobá nezamestnanosť