P Ψ
S M


2012, číslo 1Obsah


Slovenská a maďarská identita a participácia menšín v územnej samospráve I.
Autor: RAJŇÁKOVÁ Katarína, s.105-187
Kľúčové slová: územná samospráva, záujmová samospráva, menšinová samospráva, národnostná menšina, participácia, nástroje participácie, identita


Problematika neslovanských menšín v ČSR po druhej svetovej vojne v slovenskej politike
Autor: ŠUTAJOVÁ Jana, s.17-47
Kľúčové slová: neslovanské menšiny, maďarská otázka, slovensko-maďarské vzťahy


Participačný okruh v organizáciách samosprávy I.
Autor: BOLFÍKOVÁ, Eva, SZATTLEROVÁ Zuzana, s.188-250
Kľúčové slová: organizačná participácia, samosprávy, participatívny manažment, limity participácie, výskum participácie


Sme poverčiví?
Autor: ZAŤKOVÁ Viktória, RITOMSKÝ Alojz, s.48-89
Kľúčové slová: poverčivosť, zložky poverčivosti, sociodemografické činitele, slovenská populácia


Analýza profilu osobného zmyslu života adolescentov
Autor: LAJČIAKOVÁ Petra, s.90-104
Kľúčové slová: profil osobného zmyslu, adolescent, gender, stredná škola, vysoká škola


PSPP ako nová alternatíva spracovania dát
Autor: RITOMSKÝ Alojz, s.1-16
Kľúčové slová: PSPP, SPSS, slobodný softvér, analýza dát