P Ψ
S M


2012, číslo 1Obsah


Slovenská a maďarská identita a participácia menšín v územnej samospráve I.
Autor: RAJŇÁKOVÁ Katarína, s.105-187
Kľúčové slová: územná samospráva, záujmová samospráva, menšinová samospráva, národnostná menšina, participácia, nástroje participácie, identita


Problematika neslovanských menšín v ČSR po druhej svetovej vojne v slovenskej politike
Autor: ŠUTAJOVÁ Jana, s.17-47
Kľúčové slová: neslovanské menšiny, maďarská otázka, slovensko-maďarské vzťahy


Participačný okruh v organizáciách samosprávy I.
Autor: BOLFÍKOVÁ, Eva, SZATTLEROVÁ Zuzana, s.188-250
Kľúčové slová: organizačná participácia, samosprávy, participatívny manažment, limity participácie, výskum participácie


Sme poverčiví?
Autor: ZAŤKOVÁ Viktória, RITOMSKÝ Alojz, s.48-89
Kľúčové slová: poverčivosť, zložky poverčivosti, sociodemografické činitele, slovenská populácia


Analýza profilu osobného zmyslu života adolescentov
Autor: LAJČIAKOVÁ Petra, s.90-104
Kľúčové slová: profil osobného zmyslu, adolescent, gender, stredná škola, vysoká škola


PSPP ako nová alternatíva spracovania dát
Autor: RITOMSKÝ Alojz, s.1-16
Kľúčové slová: PSPP, SPSS, slobodný softvér, analýza dát

2012, číslo 2Obsah


Inštitút ombudsmana vo Švédsku
Autor: GEFFERT Richard, REVÚCIOVÁ Jana, s. 35-67
Kľúčové slová: inštitút ombudsmana, funkcie a kompetencie ombudsmana, ochrana práv a záujmov ľudí, orgány verejnej správy, Švédske kráľovstvo


Validita, reliabilita, a chyby merania
Autor: RITOMSKÝ Alojz, s. 1-15
Kľúčové slová: akademická veda, praktická veda, teoretické metódy, empirické metódy, praktické metódy


A Need to Find Effective Ways of Raising Profile and Status of the Arts in Education
Autor: PATER - EJGIERD Natalia, HREHOVÁ Daniela, s. 68-78
Kľúčové slová: visual arts, visual culture, education


Sociálna práca a poradenstvo pri zlepšovaní kvality života onkologicky chorých I.
Autor: KOČIŠOVÁ Agnesa, s. 97-182
Kľúčové slová: kvalita života, onkologické choroby, sociálna práca, poradenstvo, zmysel života, salutogenéza, sociálna práca v onkologickej praxi, navigácia onkologického pacienta


Droga do wspólnej polityka energetycznej
Autor: SZYJKO Cezary Tomasz, s. 16-34
Kľúčové slová: politika zmian, polityka energetyczna, EU


Nechodím na terapiu, chodím na kone, alebo využitie hiporehabilitácie a pedagogicko-psychologického jazdenia
Autor: SZAMARANSZSKÁ Ivana, FILÍPKOVÁ Bibiana, s. 79-96
Kľúčové slová: hipoterapia, hiporehabilitácia, pedagogicko-psychologické jazdenie, špecifické poruchy učenia, poruchy vývinu reči


Školská sociálna práca v prostredí vysokých škôl I.
Autor: HRUŠKOVÁ, Renáta, s. 183-241
Kľúčové slová: systémovo-ekologická perspektíva, školská sociálna práca, školský sociálny pracovník,vysokoškolské prostredie