P Ψ
S M


Číslo 1Obsah


Maďarské politické strany na Slovensku po roku 1989 a ich vplyv na reformu verejnej správy
Autor: ŠUTAJOVÁ Jana, s: 24-45
Kľúčové slová: reforma, verejná správa, maďarské politické strany na Slovensku, zmeny územnosprávneho členenia, vytváranie regionálnych samospráv


Znevýhodnené skupiny na trhu práce - analýza prístupov a riešení vo vybraných krajinách Európy
Autor: MRMUSOVÁ Veronika, s: 238-258
Kľúčové slová: sociálny, politika, sociálna politika, štát, sociálny štát, nezamestnanosť, dlhodobá nezamestnanosť, trh práce, aktívna politika nezamestnanosti a aktívna politika trhu práce


Empirická analýza preferencií hodnôt politicko-ideologických paradigiem ako predikátorov rozhodovania sa vo voľbách
Autor: GEFFERT Richard, s: 136-237
Kľúčové slová: politické ideológie, Slovenská republika, liberalizmus, konzervativizmus, socializmus, komunizmus, nacionalizmus, environmentalizmus, kresťanstvo


Politické analýzy - medzi faktami a hodnotami
Autor: BOLFÍKOVÁ Eva , s: 1-23
Kľúčové slová: politické analýzy, fakty a hodnoty, pozitivizmus, postpozitivizmus, multiplizmus


Globalizácia - prístupy a koncepcie vybraných autorov
Autor: MATTOVÁ Irina, s: 46-72
Kľúčové slová: globalizácia, klasifikácia globalizácie


Jazykovo - komunikačné správanie pracovníkov slovenských menšinových samospráv v Maďarsku
Autor: HOMIŠINOVÁ Mária, s:102-135
Kľúčové slová: jazykovo - komunikačné správanie, etnické minority


Problém nezamestnanosti - vybrané makrosociologické a mikrosociológické kontexty
Autor: PAUKOVIČ Vladimír, s: 73-101
Kľúčové slová: nezamestnanosť, politika nezamestnanosti, trh práce, prežívanie situácií nezamestnanosti, vývoj nezamestnanosti v SR