P Ψ
S M


2009, číslo 2Obsah


Úžívanie drog vo vybraných európskych krajinách a v Slovenskej republike
Autor: RAJŇÁKOVÁ Katarína, ČISÁRIK Peter, s.28-47
Kľúčové slová: Kľúčové slová: fajčenie, alkohol, drogy, liečba psychických porúch, užívanie drog


Reflexie inovačných aktérov ako metodologická inšpirácia
Autor: RITOMSKÝ Alojz, s.1-27
Kľúčové slová: inovácia, Frascati a Oslo manuál, výskum inovácií, teoretické modely inovácií


Preferované zdroje informací o vysokoškolských studijních oborech
Autor: KUDOVÁ Lucie, VÍTKOVÁ Lucie, s.103-124
Kľúčové slová: u chazeči o studium, filozofické fakulty, studijní obory, zdroje informací o studijních oborech, přijímací zkoušky, internetové stránky pro uchazeče o studium


Analýza spokojnosti s komunikáciou v oblasti verejenj správy I.
Autor: KAMENEC Peter, s.125-167
Kľúčové slová: verejná správa, aktívny občan, partnerstvo, slovná komunikácia, formy a typy komunikácie, komunikačné preferencie občanov, sociologický výskum, návrh systémových opatrení, manažment komunikácie


Stredný vek. Obdobie stagnácie, bilancie životných výsledkov alebo ďalšieho napredovania? Sonda do životných cieľov ľudí v strednom veku
Autor: FILÍPKOVÁ Bibiana, s.85-102
Kľúčové slová: životné ciele, stredný vek, zmysel života


Existenciálny zmysel a behaviorálne charakteristiky, spojené s fajčením cigariet vysokoškolákov
Autor: RAČKOVÁ Mariana, s.48-84
Kľúčové slová: zmysluplnosť života, rizikové správanie, formy rizikového správania, ochranné a rizikové faktory, sebaúcta, duševná pohoda, koherencia, empirický výskum.