P Ψ
S M


2009, číslo 1Obsah


Dôsledky užívania drog v podmienkach Európskej únie
Autor: ČISÁRIK Peter, RAJŇÁKOVÁ Katarína, s.114-133
Kľúčové slová: droga, drogová závislosť, typy drog, verejné výdavky, užívanie drog


Postoje študentov stredných škôl k nezosobášeným spolužitiam
Autor: TYDLITÁTOVÁ Gabriela, s.147-269
Kľúčové slová: nezosobášené spolužitie, rodinné správanie, tradicionalita a modernita, regionálne diferencie, výskum postojov, tolerancia a stotožnenie, sociálno-psychologické faktory, ekonomicko-právne faktory


Exploring the Nature of Today s Visual Perception
Autor: PATER-EJGIERD Natalia, s.134-146
Kľúčové slová: art, visual perception, interpretation, art


Osobitosti kontextov detskej recepcie ilustrácií
Autor: BILANČÍKOVÁ Tatiana, s.270-467
Kľúčové slová: recepcia, ilustrácia, detský čitateľ, detská obrazotvornosť, čitateľská skúsenosť, vizuálna kompetencia, kontexty detskej recepcie, typológia recipientov, prepubescent, výtvarná komunikácia, výtvarné umenie, estetický zážitok, detský aspekt, interpretácia, kvantitatívny výskum, kvalitatívny výskum


Osobnosť manažéra a zvládanie náročných situácií v manažmente
Autor: HANČOVSKÁ Erika, 49-72
Kľúčové slová: osobnosť, , manažér, záťaž, záťažová situácia, stres, stresový faktor, zvládanie záťaže, stratégia správania sa, pozitívne myslenie, coping, adaptácia správania, životný štýl, regenerácia, emočná reakcia


Teoretické prístupy ku komunálnej politike II.
Autor: KONEČNÝ Stanislav, s.1-48
Kľúčové slová: komunita, sídelné spoločenstvo, sociológia mesta, sociológia vidieka, sociálny kapitál, mesto, vidiek, komunálna politika


Hodnoty mladých Čechov a Slovákov - komparatívny empirický výskum
Autor: ILGOVÁ Jana, RITOMSKÝ Alojz, s.73-113
Kľúčové slová: hodnotové orientácie, mladí ľudia, komparácia