P Ψ
S M


2009, číslo 1Obsah


Dôsledky užívania drog v podmienkach Európskej únie
Autor: ČISÁRIK Peter, RAJŇÁKOVÁ Katarína, s.114-133
Kľúčové slová: droga, drogová závislosť, typy drog, verejné výdavky, užívanie drog


Postoje študentov stredných škôl k nezosobášeným spolužitiam
Autor: TYDLITÁTOVÁ Gabriela, s.147-269
Kľúčové slová: nezosobášené spolužitie, rodinné správanie, tradicionalita a modernita, regionálne diferencie, výskum postojov, tolerancia a stotožnenie, sociálno-psychologické faktory, ekonomicko-právne faktory


Exploring the Nature of Today s Visual Perception
Autor: PATER-EJGIERD Natalia, s.134-146
Kľúčové slová: art, visual perception, interpretation, art


Osobitosti kontextov detskej recepcie ilustrácií
Autor: BILANČÍKOVÁ Tatiana, s.270-467
Kľúčové slová: recepcia, ilustrácia, detský čitateľ, detská obrazotvornosť, čitateľská skúsenosť, vizuálna kompetencia, kontexty detskej recepcie, typológia recipientov, prepubescent, výtvarná komunikácia, výtvarné umenie, estetický zážitok, detský aspekt, interpretácia, kvantitatívny výskum, kvalitatívny výskum


Osobnosť manažéra a zvládanie náročných situácií v manažmente
Autor: HANČOVSKÁ Erika, 49-72
Kľúčové slová: osobnosť, , manažér, záťaž, záťažová situácia, stres, stresový faktor, zvládanie záťaže, stratégia správania sa, pozitívne myslenie, coping, adaptácia správania, životný štýl, regenerácia, emočná reakcia


Teoretické prístupy ku komunálnej politike II.
Autor: KONEČNÝ Stanislav, s.1-48
Kľúčové slová: komunita, sídelné spoločenstvo, sociológia mesta, sociológia vidieka, sociálny kapitál, mesto, vidiek, komunálna politika


Hodnoty mladých Čechov a Slovákov - komparatívny empirický výskum
Autor: ILGOVÁ Jana, RITOMSKÝ Alojz, s.73-113
Kľúčové slová: hodnotové orientácie, mladí ľudia, komparácia

2009, číslo 2Obsah


Úžívanie drog vo vybraných európskych krajinách a v Slovenskej republike
Autor: RAJŇÁKOVÁ Katarína, ČISÁRIK Peter, s.28-47
Kľúčové slová: Kľúčové slová: fajčenie, alkohol, drogy, liečba psychických porúch, užívanie drog


Reflexie inovačných aktérov ako metodologická inšpirácia
Autor: RITOMSKÝ Alojz, s.1-27
Kľúčové slová: inovácia, Frascati a Oslo manuál, výskum inovácií, teoretické modely inovácií


Preferované zdroje informací o vysokoškolských studijních oborech
Autor: KUDOVÁ Lucie, VÍTKOVÁ Lucie, s.103-124
Kľúčové slová: u chazeči o studium, filozofické fakulty, studijní obory, zdroje informací o studijních oborech, přijímací zkoušky, internetové stránky pro uchazeče o studium


Analýza spokojnosti s komunikáciou v oblasti verejenj správy I.
Autor: KAMENEC Peter, s.125-167
Kľúčové slová: verejná správa, aktívny občan, partnerstvo, slovná komunikácia, formy a typy komunikácie, komunikačné preferencie občanov, sociologický výskum, návrh systémových opatrení, manažment komunikácie


Stredný vek. Obdobie stagnácie, bilancie životných výsledkov alebo ďalšieho napredovania? Sonda do životných cieľov ľudí v strednom veku
Autor: FILÍPKOVÁ Bibiana, s.85-102
Kľúčové slová: životné ciele, stredný vek, zmysel života


Existenciálny zmysel a behaviorálne charakteristiky, spojené s fajčením cigariet vysokoškolákov
Autor: RAČKOVÁ Mariana, s.48-84
Kľúčové slová: zmysluplnosť života, rizikové správanie, formy rizikového správania, ochranné a rizikové faktory, sebaúcta, duševná pohoda, koherencia, empirický výskum.