P Ψ
S M


Číslo 1Obsah


Maďarské politické strany na Slovensku po roku 1989 a ich vplyv na reformu verejnej správy
Autor: ŠUTAJOVÁ Jana, s: 24-45
Kľúčové slová: reforma, verejná správa, maďarské politické strany na Slovensku, zmeny územnosprávneho členenia, vytváranie regionálnych samospráv


Znevýhodnené skupiny na trhu práce - analýza prístupov a riešení vo vybraných krajinách Európy
Autor: MRMUSOVÁ Veronika, s: 238-258
Kľúčové slová: sociálny, politika, sociálna politika, štát, sociálny štát, nezamestnanosť, dlhodobá nezamestnanosť, trh práce, aktívna politika nezamestnanosti a aktívna politika trhu práce


Empirická analýza preferencií hodnôt politicko-ideologických paradigiem ako predikátorov rozhodovania sa vo voľbách
Autor: GEFFERT Richard, s: 136-237
Kľúčové slová: politické ideológie, Slovenská republika, liberalizmus, konzervativizmus, socializmus, komunizmus, nacionalizmus, environmentalizmus, kresťanstvo


Politické analýzy - medzi faktami a hodnotami
Autor: BOLFÍKOVÁ Eva , s: 1-23
Kľúčové slová: politické analýzy, fakty a hodnoty, pozitivizmus, postpozitivizmus, multiplizmus


Globalizácia - prístupy a koncepcie vybraných autorov
Autor: MATTOVÁ Irina, s: 46-72
Kľúčové slová: globalizácia, klasifikácia globalizácie


Jazykovo - komunikačné správanie pracovníkov slovenských menšinových samospráv v Maďarsku
Autor: HOMIŠINOVÁ Mária, s:102-135
Kľúčové slová: jazykovo - komunikačné správanie, etnické minority


Problém nezamestnanosti - vybrané makrosociologické a mikrosociológické kontexty
Autor: PAUKOVIČ Vladimír, s: 73-101
Kľúčové slová: nezamestnanosť, politika nezamestnanosti, trh práce, prežívanie situácií nezamestnanosti, vývoj nezamestnanosti v SR

Číslo 2Obsah


Paralely v politickom vývoji spoločností v Rumunsku a v SR po r. 1992. ("Šedá zóna demokracie", teórie, genéza, etapy, aktéri, reakcie spoločnosti)
Autor: KOPECKÝ Peter, s.1-45
Kľúčové slová: Rumunsko, SR, paralely v politickom vývoji, 1993-1996, stranícky klientelizmus, aktéri, riešenia


Zákon o prisťahovalectve v legislatívnom procese Spolkovej republiky Nemecko
Autor: ŠTEFANČÍK Radoslav, s.46-62
Kľúčové slová: Zákon o prisťahovalectve, migrácia, Nemecko, legislatívny proces


Fenomén malého sveta
Autor: GÖMÖRYOVÁ Veronika, s.97-127
Kľúčové slová: network exchange theory, sila slabých väzieb, fenomén malého sveta


Sociálna inteligencia vo vzťahu k osamelosti
Autor: MOLČANOVá Zuzana, BAUMGARTNER František, KAŇUKOVÁ Anna, s.63-76
Kľúčové slová: sociálna inteligencia, emocionálna inteligencia, osamelosť, TSIS, SELSA-S, UCLA


Hodnotenie efektívnosti vzdelávania vo verejnej správe - empirická analýza hodnotenia vzdelávacích kurzov účastníkmi
Autor: BOLFÍKOVÁ Eva, s.77-97
Kľúčové slová: hodnotenie vzdelávania, kritériá hodnotenia vzdelávacích podujatí, spokojnosť so vzdelávaním

2008, číslo 1Obsah


Participácia menšín na územnej samospráve Maďarskej republiky
Autor: RAJŇÁKOVÁ Katarína, s. 16 - 38
Kľúčové slová: územná samospráva, menšinová samospráva, menšina, participácia, zákon o právach národnostných a etnických menšín


Teoretické prístupy ku komunálnej politike I. (filozofické prístupy)
Autor: KONEČNÝ Stanislav, s. 1 - 15
Kľúčové slová: komunálna politika, filozofia, kontraktualizmus, liberalizmus, konzervativizmus, korporativizmus, komunitarizmus


Postoje študentov k štatistike
Autor: JELEŇOVÁ Iveta, s. 72 - 86
Kľúčové slová: štatistika, postoje ku štatistike, výučba štatistiky


Nezamestnanosť ako sociálny jav, štruktúra nezamestnanosti, príčiny, dôsledky a riešenia problému v Slovenskej republike
Autor: PAUKOVIČ Vladimír, HOLOVČÁKOVÁ Lenka, s. 166 - 194
Kľúčové slová: nezamestnanosť, štruktúra nezamestnanosti, ohrozené skupiny obyvateľstva


Estetika a umenie - empirická analýza vzťahu vysokoškolákov k umeniu
Autor: HREHOVÁ Daniela, s. 98 - 165
Kľúčové slová: umenie, vzťah študentov k umeniu


Proč jsou zaměstnavatelé (ne)spokojení s činností úřadu práce?
Autor: WINKLER Jiří, KLIMPLOVÁ Lenka, VRBKOVÁ Klára, s. 39 - 71
Kľúčové slová: Úřad práce, zaměstnavatelé, analýza potřeb, spokojenost klientu, služby zaměstnanosti, politika zaměstnanosti


Zmena aktívnej politiky trhu práce v Slovenskej republike po roku 2004 a jej vplyv na dlhodobú nezamestnanosť
Autor: BRUTOVSKÁ Gizela, s. 87 - 97
Kľúčové slová: aktívna politika trhu práce, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, aspekty nezamestnanosti - inštitucionálny, inštrumentálny a regionálny, dlhodobá nezamestnanosť

2008, číslo 2Obsah


Politicko-právne aspekty záujmovej samosprávy v podmienkach Slovenskej republiky v kontexte verejných fondov
Autor: RAJŇÁKOVÁ Katarína, s. 56-71
Kľúčové slová: samospráva, záujmová samospráva, verejné fondy, verejné účelové fondy, neštátne účelové fondy, verejnoprávne korporácie


ŠTEFANČÍK Radoslav: Christlich-demokratische Parteien in der Slowakei
Autor: HRUŠOVSKÝ Marek


Od industrialismu k postindustrialismu v západních zemích - od starých k novým rizikum
Autor: KLIMPLOVÁ Lenka, s.1-39
Kľúčové slová: Sociální stát, trh práce, industrialismus, postindustrialismus, stará a nová sociální rizika, západní Evropa, poválečný vývoj, globalizace, stárnutí populace, nestabilita rodinných struktur, deindustrializace, nestandardní formy zaměstnávaní, reformy, sociální politika, Evropská unie.


Byrokracia vs. post-byrokracia v podmienkach verejných organizácií - teoreticko-metodologický diskurz
Autor: BOLFÍKOVÁ Eva, s. 72-86
Kľúčové slová: byrokracia, postbyrokracia, ideálny typ, paradigma, chaos a komplexita, organizačné učenie


Metóda repertoárovej mriežky v sociálnych vedách
Autor: RITOMSKÝ Alojz, BACHRATÝ Ján, s. 72-114
Kľúčové slová: repertoárová mriežka, konštrukt, aplikácia, sociálne vedy

2009, číslo 1Obsah


Dôsledky užívania drog v podmienkach Európskej únie
Autor: ČISÁRIK Peter, RAJŇÁKOVÁ Katarína, s.114-133
Kľúčové slová: droga, drogová závislosť, typy drog, verejné výdavky, užívanie drog


Postoje študentov stredných škôl k nezosobášeným spolužitiam
Autor: TYDLITÁTOVÁ Gabriela, s.147-269
Kľúčové slová: nezosobášené spolužitie, rodinné správanie, tradicionalita a modernita, regionálne diferencie, výskum postojov, tolerancia a stotožnenie, sociálno-psychologické faktory, ekonomicko-právne faktory


Exploring the Nature of Today s Visual Perception
Autor: PATER-EJGIERD Natalia, s.134-146
Kľúčové slová: art, visual perception, interpretation, art


Osobitosti kontextov detskej recepcie ilustrácií
Autor: BILANČÍKOVÁ Tatiana, s.270-467
Kľúčové slová: recepcia, ilustrácia, detský čitateľ, detská obrazotvornosť, čitateľská skúsenosť, vizuálna kompetencia, kontexty detskej recepcie, typológia recipientov, prepubescent, výtvarná komunikácia, výtvarné umenie, estetický zážitok, detský aspekt, interpretácia, kvantitatívny výskum, kvalitatívny výskum


Osobnosť manažéra a zvládanie náročných situácií v manažmente
Autor: HANČOVSKÁ Erika, 49-72
Kľúčové slová: osobnosť, , manažér, záťaž, záťažová situácia, stres, stresový faktor, zvládanie záťaže, stratégia správania sa, pozitívne myslenie, coping, adaptácia správania, životný štýl, regenerácia, emočná reakcia


Teoretické prístupy ku komunálnej politike II.
Autor: KONEČNÝ Stanislav, s.1-48
Kľúčové slová: komunita, sídelné spoločenstvo, sociológia mesta, sociológia vidieka, sociálny kapitál, mesto, vidiek, komunálna politika


Hodnoty mladých Čechov a Slovákov - komparatívny empirický výskum
Autor: ILGOVÁ Jana, RITOMSKÝ Alojz, s.73-113
Kľúčové slová: hodnotové orientácie, mladí ľudia, komparácia

2009, číslo 2Obsah


Úžívanie drog vo vybraných európskych krajinách a v Slovenskej republike
Autor: RAJŇÁKOVÁ Katarína, ČISÁRIK Peter, s.28-47
Kľúčové slová: Kľúčové slová: fajčenie, alkohol, drogy, liečba psychických porúch, užívanie drog


Reflexie inovačných aktérov ako metodologická inšpirácia
Autor: RITOMSKÝ Alojz, s.1-27
Kľúčové slová: inovácia, Frascati a Oslo manuál, výskum inovácií, teoretické modely inovácií


Preferované zdroje informací o vysokoškolských studijních oborech
Autor: KUDOVÁ Lucie, VÍTKOVÁ Lucie, s.103-124
Kľúčové slová: u chazeči o studium, filozofické fakulty, studijní obory, zdroje informací o studijních oborech, přijímací zkoušky, internetové stránky pro uchazeče o studium


Analýza spokojnosti s komunikáciou v oblasti verejenj správy I.
Autor: KAMENEC Peter, s.125-167
Kľúčové slová: verejná správa, aktívny občan, partnerstvo, slovná komunikácia, formy a typy komunikácie, komunikačné preferencie občanov, sociologický výskum, návrh systémových opatrení, manažment komunikácie


Stredný vek. Obdobie stagnácie, bilancie životných výsledkov alebo ďalšieho napredovania? Sonda do životných cieľov ľudí v strednom veku
Autor: FILÍPKOVÁ Bibiana, s.85-102
Kľúčové slová: životné ciele, stredný vek, zmysel života


Existenciálny zmysel a behaviorálne charakteristiky, spojené s fajčením cigariet vysokoškolákov
Autor: RAČKOVÁ Mariana, s.48-84
Kľúčové slová: zmysluplnosť života, rizikové správanie, formy rizikového správania, ochranné a rizikové faktory, sebaúcta, duševná pohoda, koherencia, empirický výskum.

2010, číslo 1Obsah


Integračný proces očami cudzincov
Autor: ŠTEFANČÍK Radoslav, s.39-66
Kľúčové slová: integrácia, cudzinci, integračná politika, Slovenská republika


Modely kolektívnych akcií
Autor: PALČÁKOVÁ ZIMMERMANN Jaroslava, s.67-137
Kľúčové slová: kolektívna akcia, multiagentové modelovanie, adaptačný mechanizmus, sociálne hnutie


Možnosti využitia multiagentového modelovania v sociológii
Autor: MATHIAS Marek, s.19-38
Kľúčové slová: agent, agentové modelovanie, multiagentový model, multiagentový systém, simulácia, sociálna simulácia, sociálny systém


Spoločenské vedy a spoločenský život z inovačnej perspektívy
Autor: RITOMSKÝ Alojz, s.1-18
Kľúčové slová: akademická veda, praktická veda, teoretické metódy, praktické metódy


Analýza spokojnosti s komunikáciou v oblasti verejenj správy II.
Autor: KAMENEC Peter, s.138-241
Kľúčové slová: komunikácia vo verejnej správe

2010, číslo 2Obsah


Spokojnosť pacientov a zákonných zástupcov s prácou zamestnancov nemocníc s ohľadom na problém etiky a morálky I.
Autor: BINDEROVÁ Silvia, BOLFÍKOVÁ Eva, s. 93-125
Kľúčové slová: medicínska etika, modely medicínskej etiky, základné práva nemocných, spokojnosť pacientov


Projektovanie výskumu - záverečné práce. Metodologická inovácia na Slovensku
Autor: RITOMSKÝ Alojz, s. 1-15
Kľúčové slová: metodologická inovácia, projektovanie, projekt výskumu, lineárny a reťazový model vzťahu teórie a empírie


Crisis and Context
Autor: SZYJKO Cezary Tomasz, s. 16-27
Kľúčové slová: Kashubian minority, education


Analýza vývoja a štruktúry procesov starnutia obyvateľov Slovenskej republiky - špecifikácia pre kraje
Autor: KOPRLOVÁ Jana, KOPRLA Miroslav, s. 28-92
Kľúčové slová: starnutie obyvateľstva, veková štruktúra, index starnutia, priemerný vek, stredná dĺžka života pri narodení, index ekonomického zaťaženia, analýza, Slovenská republika, Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj


Analýza kľúčových problémov v oblasti cestovného ruchu v Prešovskom samosprávnom kraji I.
Autor: ŇACHAJOVÁ Alena, s. 126-172
Kľúčové slová: cestovný ruch, účastník cestovného ruchu, infraštruktúra cestovného ruchu, tvorba balíkov služieb (packaging), programming, organizácie cestovného ruchu, ekonomické aspekty cestovného ruchu, marketingový mix, produkt v cestovnom ruchu, propagácia

2011, číslo 1Obsah


Visual Communication and Language as a Subject of Research in Language-related Fields
Autor: PATER-EJGIERD Natalia, s. 17-29
Kľúčové slová: visual communication, media, language


Obete násilnej kriminality na Slovensku. Miera viktimizácie a následky pociťované obeťami
Autor: KOŠECKÁ Daniela, RITOMSKÝ Alojz, s. 30-56
Kľúčové slová: násilná kriminalita, obeť, viktimizácia, následky viktimizácie


Spokojnosť pacientov a zákonných zástupcov s prácou zamestnancov nemocníc s ohľadom na problém etiky a morálky II.
Autor: BINDEROVÁ Silvia, BOLFÍKOVÁ Eva, s. 57-118
Kľúčové slová: medicínska etika, modely medicínskej etiky, princípy medicínskej etiky, základné práva nemocných, spokojnosť pacientov


Analýza kľúčových problémov v oblasti cestovného ruchu v Prešovskom samosprávnom kraji II.
Autor: ŇACHAJOVÁ Alena, s. 119-236
Kľúčové slová: cestovný ruch, účastník cestovného ruchu, infraštruktúra cestovného ruchu, tvorba balíkov služieb (packaging), programming, organizácie cestovného ruchu, ekonomické aspekty cestovného ruchu, marketingový mix, produkt v cestovnom ruchu, propagácia


Realizácia výskumného projektu. Metodologická inovácia na Slovensku
Autor: RITOMSKÝ Alojz, s.1-16
Kľúčové slová: proces realizácie projektu, štruktúra výskumnej štúdie, metodologické štandardy

2011, číslo 2Obsah


Procedúry výberu respondentov v kvantitatívnom výskume. Príloha: 20 otázok, ktoré by si mal novinár položiť skôr, ako začne písať o výsledkoch výskumov verejnej mienky. S., R. Gawiser, G., E. Witt.
Autor: RITOMSKÝ Alojz, s.1-15
Kľúčové slová: kvantitatívny výskum, populácia, výber, reprezentativita, druhy výberu


Prežívanie životnej zmysluplnosti a bilancia životných výsledkov v strednom veku. Sonda do života ľudí v strednom veku
Autor: FILÍPKOVÁ Bibiana, s.15-31
Kľúčové slová: životná zmysluplnosť, bilancia životných výsledkov, stredný vek


Формирование профессионалъных качеств студентов
Autor: СОКОЛОВА Анастася Станиславовна, s.55-67
Kľúčové slová: Профессиональные качества, профессиональная культура, студент, художественно-педагогическое образование, анализ и интерпретация произведений искусства


SAHIDI Shapoor – KOPRLOVÁ Jana: Budovanie afganskej demokracie v spoločensko-politických súvislostiach
Autor: rec. RUŽAROVSKÝ Jozef, s.74-79


ČÁKY Milan: Čínske súvislosti. O politickom vývoji k modernizujúcej sa Číne
Autor: rec. KOPRLOVÁ Jana, s.68-73


Analiza skutków unijnej polityki klimatycznej
Autor: SZYJKO Cezary Thomas, HREHOVÁ Daniela, s.32-54
Kľúčové slová: politika klimatyczna, politika zmian, EU

2012, číslo 1Obsah


Slovenská a maďarská identita a participácia menšín v územnej samospráve I.
Autor: RAJŇÁKOVÁ Katarína, s.105-187
Kľúčové slová: územná samospráva, záujmová samospráva, menšinová samospráva, národnostná menšina, participácia, nástroje participácie, identita


Problematika neslovanských menšín v ČSR po druhej svetovej vojne v slovenskej politike
Autor: ŠUTAJOVÁ Jana, s.17-47
Kľúčové slová: neslovanské menšiny, maďarská otázka, slovensko-maďarské vzťahy


Participačný okruh v organizáciách samosprávy I.
Autor: BOLFÍKOVÁ, Eva, SZATTLEROVÁ Zuzana, s.188-250
Kľúčové slová: organizačná participácia, samosprávy, participatívny manažment, limity participácie, výskum participácie


Sme poverčiví?
Autor: ZAŤKOVÁ Viktória, RITOMSKÝ Alojz, s.48-89
Kľúčové slová: poverčivosť, zložky poverčivosti, sociodemografické činitele, slovenská populácia


Analýza profilu osobného zmyslu života adolescentov
Autor: LAJČIAKOVÁ Petra, s.90-104
Kľúčové slová: profil osobného zmyslu, adolescent, gender, stredná škola, vysoká škola


PSPP ako nová alternatíva spracovania dát
Autor: RITOMSKÝ Alojz, s.1-16
Kľúčové slová: PSPP, SPSS, slobodný softvér, analýza dát

2012, číslo 2Obsah


Inštitút ombudsmana vo Švédsku
Autor: GEFFERT Richard, REVÚCIOVÁ Jana, s. 35-67
Kľúčové slová: inštitút ombudsmana, funkcie a kompetencie ombudsmana, ochrana práv a záujmov ľudí, orgány verejnej správy, Švédske kráľovstvo


Validita, reliabilita, a chyby merania
Autor: RITOMSKÝ Alojz, s. 1-15
Kľúčové slová: akademická veda, praktická veda, teoretické metódy, empirické metódy, praktické metódy


A Need to Find Effective Ways of Raising Profile and Status of the Arts in Education
Autor: PATER - EJGIERD Natalia, HREHOVÁ Daniela, s. 68-78
Kľúčové slová: visual arts, visual culture, education


Sociálna práca a poradenstvo pri zlepšovaní kvality života onkologicky chorých I.
Autor: KOČIŠOVÁ Agnesa, s. 97-182
Kľúčové slová: kvalita života, onkologické choroby, sociálna práca, poradenstvo, zmysel života, salutogenéza, sociálna práca v onkologickej praxi, navigácia onkologického pacienta


Droga do wspólnej polityka energetycznej
Autor: SZYJKO Cezary Tomasz, s. 16-34
Kľúčové slová: politika zmian, polityka energetyczna, EU


Nechodím na terapiu, chodím na kone, alebo využitie hiporehabilitácie a pedagogicko-psychologického jazdenia
Autor: SZAMARANSZSKÁ Ivana, FILÍPKOVÁ Bibiana, s. 79-96
Kľúčové slová: hipoterapia, hiporehabilitácia, pedagogicko-psychologické jazdenie, špecifické poruchy učenia, poruchy vývinu reči


Školská sociálna práca v prostredí vysokých škôl I.
Autor: HRUŠKOVÁ, Renáta, s. 183-241
Kľúčové slová: systémovo-ekologická perspektíva, školská sociálna práca, školský sociálny pracovník,vysokoškolské prostredie